AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd MIRBUD S.A.
z siedzibą w Skierniewicach, ul.Unii Europejskiej 18
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 oraz  przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010r.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok 2009 wraz z dostarczeniem:

  • Pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego (w pięciu egzemplarzach),
  • Pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego (w pięciu egzemplarzach),

b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2009 wraz z dostarczeniem:

  • Pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pięciu egzemplarzach),
  • Pisemnego raportu z przebiegu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pięciu egzemplarzach).

c) przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF za okres 01.01.2010 do 30.06.2010 i sporządzenie raportu z przeglądu,
d) przeprowadzenie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF za okres 01.01.2010 do 30.06.2010 i sporządzenie raportu z przeglądu,
2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
a)    Gotowości do obecności na zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok 2009 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
b)    Gotowości do spotkań informacyjnych z Zarządem i Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych,
c)    Przekazanie do Zarządu Spółki (w formie listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,
d)    Wykonania dodatkowych, wskazanych przez Zarząd, czynności, ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, w tym: skróconą wersję publikacyjną jednostkowego sprawozdania finansowego (dwa egzemplarze),
e)    Uwagi i spostrzeżenia wynikłe w trakcie badania wstępnego i ostatecznego (List do Zarządu MIRBUD S.A..) w jednym (l) egzemplarzu.
3. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o oferencie:

  • forma prowadzonej działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru,
  • aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,
  • poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  • dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności spółek z sektora budownictwa,
  • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów,

b) oświadczenie o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),
c)   cenę usługi w złotych za całość prac
d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziału w inwentaryzacji,
f) projekt umowy.
5. Terminy
a) Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportów w przypadku jednostkowego sprawozdania finansowego: do 15 kwietnia 2010 r.
b) Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportów w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego: do 15 kwietnia 2010 r.
c) Termin przeprowadzenie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30.06.2010r.,: do 15 sierpnia 2010r.
6. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert do dnia 5 listopada 2009r. w zabezpieczonych kopertach z adnotacją:

"OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz spółki MIRBUD S.A.."
na adres:
Zarząd MIRBUD S.A.
96-100 Skierniewice, ul.Unii Europejskiej 18,


7. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
8. Otwarcie ofert nastąpi po 10 listopada 2009r.  w siedzibie Spółki.
9. Dopuszcza się wspólne składanie ofert (na badanie sprawozdań finansowych) przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
10. Zarząd MIRBUD S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Powrót