AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wzrost zysku o 17% rdr w Grupie Kapitałowej MIRBUD

2017 rok był dla Grupy Kapitałowej MIRBUD czasem dalszego intensywnego rozwoju w każdym z obszarów działalności. W 2017 roku Grupa uzyskała przychód na poziomie blisko 860 mln zł, jest to wzrost o 85 mln względem roku ubiegłego, wypracowała również zysk netto o 17% wyższy od uzyskanego w ubiegłym roku. Mimo znaczącego wzrostu cen usług i materiałów to dzięki dywersyfikacji działalności Grupa uzyskała rentowność na sprzedaży brutto na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie 9,8% (względem 9,2 w 2016 r.).

•    Wzrost zysku netto o 17% rdr
•    Utrzymanie rentowności na zbliżonym do ubiegłego roku poziomie
•    Wzrost przychodów o 85 mln zł.
•    Obniżenie zadłużenia długoterminowego o 3 p.p.


tys. PLN 2017 YTD 2016 YTD
Przychody ze sprzedaży 859 856 773 993
Zysk ze sprzedaży brutto 84 229 71 235
EBITDA 58 346 51 162
EBIT
47 865 41 489
Zysk netto 25 103 21 480

Dobra koniunktura gospodarcza w tym wzrost o 8% produkcji budowlano-montażowej, oraz wzrost PKB o 4,6% sprzyjały i ogłaszaniu przetargów i wprowadzały optymizm wśród inwestorów. Niemniej jednak za znaczną dynamiką produkcji budowlano montażowej szedł znaczny wzrost cen usług i materiałów.” – podsumowuje Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Segment usług budowlano-montażowych stanowi dla Grupy ok. 81% całości sprzedaży, w tym segment budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych generuje ponad 53 % przychodów, a segment robót inżynieryjno – drogowych ponad 34%  przychodów. Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych Grupa utrzymała rentowność sprzedaży tego segmentu na dobrym poziomie.
Obecnie w segmencie budownictwa kubaturowego skupiliśmy się głównie na budowie hal magazynowo-przemysłowych dla czołowych deweloperów powierzchni magazynowej. Ich realizacja trwa krótko, bo do 9 miesięcy i nie jest tak narażona na zmiany kosztów materiałów i usług.
W obszarze budownictwa inżynieryjno-drogowego nasz portfel zamówień na najbliższe lata wynosi 600 mln złotych, z tego na rok 2018 przypada 420 mln zł. W bieżącym roku planowane jest zakończenie realizacji dużego kontraktu: Budowy fragmentu drogi ekspresowej S3, a także dalsze prowadzenie prac na Obwodnicy Bolkowa i Łączniku Inowrocławia. Dodatkowo z uwagi na złożoną najkorzystniejszą ofertę cenową spodziewamy się zawarcia umów na łączną kwotę ponad 1,0 miliarda złotych (w tym na S14 i S3)
. – dodaje Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.
W segmencie deweloperskim Grupy Kapitałowej MIRBUD odnotowano niemal trzykrotny wzrost zysku netto względem roku poprzedniego. A dzięki zwiększeniu sprzedaży lokali do poziomu 369 z 176 sprzedanych w 2016 roku, wzrósł również o 6 p.p. udział w strukturze przychodów Grupy.
W 2017 segment wynajmu komercyjnego osiągnął poziom 40% rentowności sprzedaży, przy przychodzie na poziomie 42 mln zł. „W ubiegłym roku zakończono rozbudowę Centrum Handlowego MARYWILSKA 44, a tym samym już w tym roku będzie odczuwalny przychód z wynajmu dodatkowych 12 tys. m2. Poziom komercjalizacji Centrum jest na stabilnym wysokim poziomie, a rentowność tego obszaru stale wzrasta, dzięki podejmowanym działaniom obniżającym koszty utrzymania.” –mówi Jerzy Mirgos.
W 2017 roku segment wystawowo-targowy osiągnął dodatni wynik na sprzedaży. Wypracowany przez Expo Mazury wynik finansowy daje podstawy przypuszczać, że w roku 2018 podmiot ten stanie się samowystarczalny. Ogrom pracy włożony w rozwój obiektu pozwolił uzyskać 29% wzrost przychodu ze sprzedaży powierzchni wystawienniczej przy 9% wzroście rynku, a także 30% wzrost liczby odwiedzających i 34% wzrost liczby wystawców.
Celem dla Grupy Kapitałowej MIRBUD na 2018 rok jest uzyskanie 1,0 miliarda przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia.
Wierzę, że ten rok będzie dla Grupy czasem dalszego intensywnego rozwoju, a także utrzymania rentowności kontraktów na bezpiecznym poziomie. Mam również nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat nasza działalność na rynkach wschodnich zacznie przynosić pierwsze efekty.” – podsumowuje Jerzy Mirgos.

Powrót