AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wzrost rentowności w I kwartale 2015r.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2015 Grupa MIRBUD zwiększyła rentowność netto z poziomu 2,4% w roku 2014 do 4,1% w roku bieżącym (nominalnie 5,076 mln zł w roku 2014 do 5,164 mln zł w roku 2015), mimo spadku sprzedaży z poziomu 210,2 m zł do 125,9 ml złotych. Warto jednak zaznaczyć, że spółka MIRBUD w ujęciu jednostkowym zwiększyła sprzedaż o ponad 15%, głównie dzięki realizacji projektów z zakresu budownictwa kubaturowego. Biorąc pod uwagę portfel zamówień całej Grupy Kapitałowej o wartości ponad 1,4 mld złotych, w tym 800 mln na rok 2015, Zarząd Spółki podtrzymuje plany osiągnięcia w całym bieżącym roku poziomu sprzedaży porównywalnego z rokiem 2014r. oraz nieznacznej poprawy rentowności.

Spadek przychodów zanotowany w I kwartale 2015r wynikał  przede wszystkim z niższych niż w roku ubiegłym przychodów z segmentu robót inżynieryjno-drogowych (spadek o ponad 90 mln złotych). W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa w I kwartale prowadziła intensywne prace związane z dokończeniem budowy autostrady A1 na odcinku Kowal-Toruń. Natomiast w omawianym okresie roku bieżącego Grupa nie realizowała tak rozległych prac w sektorze drogowym. Obecnie realizowane kontrakty drogowe: budowa obwodnicy Inowrocławia i odcinka drogi ekspresowej S-3 znajdują się we wstępnej fazie realizacji (m.in. przygotowanie zaplecza budowy, wytyczanie i budowa dróg technologicznych oraz projektowanie poszczególnych etapów prac). Wartość przychodów z tego segmentu będzie ulegała znacznemu zwiększaniu z kwartału na kwartał. Warto przypomnieć, że w portfelu Grupy Kapitałowej znajdują się projekty drogowe o wartości ponad 950 milionów złotych brutto. W tym roku przychody z tego sektora powinny wynieść około 250 mln złotych. Warto natomiast nadmienić, że Grupa z zwiększyła swoją sprzedaż w zakresie budowy budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych z poziomu 35,2 mln zł do 51,9 mln zł.

„Biorąc pod uwagę nasz portfel zamówień na ten rok o wartości ponad 800 mln złotych jestem przekonany, że osiągniemy sprzedaż na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. Chcemy także nieznacznie podnieść rentowność spółki, realizując więcej niż w roku ubiegłym projektów z zakresu budownictwa kubaturowego. Warto też nadmienić, że obecnie bierzemy udział w przetargach o wartości ponad 7,5 mld złotych, z czego 1,5 mld dotyczy budowy budynków użyteczności publicznej, co powinno w efekcie podnieść wartość naszego portfela zamówień na kolejne lata. Intensywnie też rozwija się nasza spółka zależna JHM Development, która uruchomiła 2 nowe projekty developerskie w Katowicach i Koninie. W sumie w tym roku do sprzedaży spółka chce wprowadzić około 700 nowych mieszkań, co na pewno pozytywnie wpłynie na jej wyniki w kolejnych latach. Jeśli chodzi o cały rynek budowlany, to raczej nikt nie oczekuje spektakularnych wzrostów w tym roku. Jestem jednak przekonany, że dzięki m.in. napływowi środków z Unii Europejskiej na finansowanie projektów infrastrukturalnych, spółki budowlane będą miały okazję do zdecydowanego zwiększenia sprzedaży na polskim rynku.” - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz MIRBUD S.A.

Analizując wyniki I kwartału 2015r. warto zaznaczyć, że Grupa nieznacznie zmniejszyła swoje zadłużenie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i poprawiła saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
W I kwartale 2015r Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich segmentach działalności. Rentowność sprzedaży Grupy w I kwartale 2015r względem analogicznego okresu 2014r uległa podwyższeniu o prawie 5%, co wynikało głownie z obniżenia się poziomu przychodów ze sprzedaży na niskomarżowych robotach inżynieryjno-drogowych oraz podwyższenia rentowności na robotach inżynieryjno – drogowych o 4,3% oraz na działalności deweloperskiej o 5,35%. W okresie tym ponadto udało się grupie utrzymać na wysokim poziomie rentowność na sprzedaży usług wynajmu.

W związku z niższymi przychodami wygenerowanymi w sektorze drogowym  struktura sprzedaży Grupy w I kwartale 2015r. uległa zmianom w stosunku do I kwartału roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok. 85% całości sprzedaży.( spadek udziału o ok 5%). Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: sprzedaż usług w segmencie budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych, które stanowiły ponad 48% sprzedaży (wzrost udziału o ok. 30%) oraz w budynkach użytku publicznego stanowiących 33% tych usług ( wzrost udziału o 11%). Udział robót inżynieryjno-drogowych w usługach budowlano-montażowych wyniósł ponad 18% tych usług (spadek udziału o ok. 41% względem roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym wzrósł również znacznie udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 3,2% w I kwartale 2014r. do 5,51% w I kwartale roku bieżącego, oraz udział sprzedaży usług wynajmu z 4,16% w I kwartale 2014 do 6,99% w I kwartale 2015r.

Powrót