AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wyższe przychody Grupy MIRBUD

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2014 Grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 210,2 mln PLN, w porównaniu do 88,2 mln PLN wygenerowanych w 2013r. co oznacza wzrost o ponad 130%. Zysk netto wyniósł ponad 5 mln PLN a zysk operacyjny 9,2 mln złotych, czyli na poziomie porównywalnym z I kwartałem roku ubiegłego. Warto także zauważyć, że wyraźnie uległy poprawie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w porównaniu z rokiem ubiegłym ( z poziomu ujemnego 1 mln PLN w 2013r. do dodatniego ponad 9 mln PLN w I kwartale roku 2014).

Tak wyraźny wzrost przychodów to efekt przede wszystkim realizacji, przez PBDiM KOBYLARNIA S.A. w konsorcjum firm, projektu związanego z dokończeniem budowy 2 odcinków autostrady A1 na trasie Kowal- Toruń. Wpłynęło to jednak na obniżenie w raportowanym okresie rentowności w Grupie w porównaniu z I kwartałem 2013r. Warto też zauważyć, że w I kwartale 2014r. Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich istotnych segmentach działalności.

„Pierwszy kwartał to dla nas dobry prognostyk na cały rok 2014. Liczymy się z tym, że możemy poprawić zarówno poziom przychodów jak i wypracowanego zysku. Chociaż należy zauważyć, że realizacja projektów drogowych obniża marże, co także było widoczne w wynikach pierwszego kwartału. Jednak kontrakty budowlane obecnie realizowane przez MIRBUD jak i planowana większa sprzedaż mieszkań przez JHM Development oraz wysoki poziom rentowności Centrum Hal Targowych Marywilska 44 powinny to zrekompensować. W sumie realizujemy obecnie ponad 20 projektów budowlanych, a te największe czyli dokończenie budowy A1, budowa galerii handlowej Sukcesja w Łodzi i jednej z największych w Polsce hal sportowo-widowiskowych w Gliwicach przebiegają bez większych perturbacji. Dodatkowo rekordową sprzedaż mieszkań może zanotować w tym roku JHM Development po oddaniu inwestycji w Koninie i Żyrardowie. Nieznacznie zmniejszyliśmy także saldo naszych zobowiązań zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych oraz poprawiliśmy cash flow. Zwiększając skalę działania, skupiamy się jednak nieustannie na poprawie rentowności, co powinno już być widoczne pod koniec roku. W ten sposób przygotowujemy się do ożywienia w branży budowlanej, które powinniśmy zaobserwować począwszy od 2015 roku. Już w przyszłym roku wzrost rynku może oscylować w granicach 10%.” - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Dane w tys. PLN
Q1 2014 Q1 2013 2012
Przychody 210 189
88 177
589 808
Zysk (strata) operacyjny 9 175 9 145
22 829
Zysk (strata) netto 5 076
4 784
8 608

Struktura sprzedaży Grupy w I 2014r. uległa znacznym zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok. 90% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: roboty inżynieryjno-drogowe ok. 60% (wzrost udziału w sprzedaży o ok.54,5% względem analogicznego okresu roku 2013), segmencie budynków użytku publicznego prawie 22% przychodów ze sprzedaży (wzrost udziału o ponad 12% versus I kwartału roku 2013) oraz sprzedaż usług w segmencie budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, które stanowiły prawie 19% tych usług (spadek udziału o ok.67% względem roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym, w efekcie wzrostu poziomu sprzedaży, znacznie spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 5,55% w I kwartale 2013r. do 3,20% w okresie sprawozdawczym, oraz zmniejszył się udział sprzedaży usług wynajmu z 10,15% w I kwartale 2013r do 4,16 w I kwartale 2014 roku.

W I kwartale 2014r Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich istotnych segmentach działalności.  Warto też zauważyć, że Grupa poprawiła swoją rentowność na sprzedaży o ponad 2,23% względem roku 2013, głownie za sprawą wzrostu rentowności we wszystkich segmentach usług budowlano montażowych.

Powrót