AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wyniki Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 r.


  • Zysk netto Grupy MIRBUD o 40% wyższy od zysku osiągniętego w 2015 r.
  • Obniżenie poziomu zadłużenia aktywów o 2 p.p.
  • Portfel zamówień na lata 2017-2018: 1,6 mld PLN (ponad 700 mln PLN na 2017r)
  • Stabilny poziom przychodów – o 13 mln. wyższy niż osiągnięty w 2015 roku
  • Rentowność w sektorze najmu – 40%

21 kwietnia 2017 r. Grupa Kapitałowa MIRBUD opublikowała raport finansowy za 2016 rok. Grupa wypracowała zysk netto wyższy o 40% od osiągniętego w 2015 roku. Zwiększono również przychód Grupy Kapitałowej o ponad 13 mln. zł. We wszystkich segmentach działalności Grupa osiągnęła zysk na sprzedaży brutto wypracowany w oparciu o nowo realizowane kontrakty, a także stabilne przychody z działalności deweloperskiej oraz z wynajmu powierzchni handlowych.

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD

tys. PLN

2016 YTD

2015 YTD

Przychody ze sprzedaży

773 993

760 815

Zysk ze sprzedaży brutto

71 235

63 667

Marża ze sprzedaży

9,20%

8,37%

EBITDA

52 030

43 107

Marża EBITDA

6,72%

5,67%

EBIT

40 299

34 184

Marża EBIT

5,21%

4,49%

Zysk netto

21 480

14 635

Marża netto

2,78%

1,92%

 

Segment usług budowlano-montażowych stanowi główny obszar działalności spółek z Grupy Kapitałowej MIRBUD i w tym zakresie przychody ze sprzedaży zostały utrzymane na poziomie zbliżonym do roku 2015. Zysk na sprzedaży brutto  dla tego segmentu to blisko 50 mln czyli 69% całego zysku Grupy. Na osiągnięty w tym segmencie wynik wpływ miała przede wszystkim realizacja inwestycji w obszarze robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły blisko 60% udziału w sprzedaży. Są to zarówno inwestycje prowadzone przez MIRBUD S.A. jak i PBDiM Kobylarnia S.A.. Ponadto MIRBUD S.A. intensywnie rozwija współpracę z międzynarodowymi deweloperami powierzchni magazynowych, które corocznie zapewniają ok. 25% przychodu Spółki. Jestem przekonany, że nasza pozycja w tym segmencie będzie się w dalszym ciągu umacniać.” – podkreśla Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRDUD S.A.

W segmencie deweloperskim również został utrzymany wynik na zbliżonym poziomie do 2015 roku. Wpływ miało na to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków w Koninie i w Łowiczu (łącznie 169 mieszkań) i rozpoczęcie przekazań lokali oraz ich sprzedaż. Dzięki temu w grudniu zrealizowano 45% rocznej sprzedaży lokali. Dla JHM DEVELOPMENT S.A. celem na ten rok jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 300 mieszkań. W perspektywie najbliższych kilku lat Spółka dodatkowo planuje uruchomienie dużych projektów w aglomeracjach miejskich jak m.in. w Bydgoszczy, których sprzedaż z całą pewnością wpłynie na zwiększenie przychodu w segmencie deweloperskim.

Segment wynajmu to trzeci pod względem przychodów, ale pierwszy pod względem rentowności, obszar działalności Spółek z Grupy Kapitałowej MIRBUD. W tym obszarze spółki utrzymują rentowność na poziomie 40%. Na wynik w tym segmencie wpłynęło przede wszystkim Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 wspomagane wynikami spółek JHM 1 i JHM 2. „Uzyskiwany dotychczas stabilny dochód w tym segmencie w kolejnych latach zwiększy się dzięki rozpoczętej rozbudowie Centrum Handlowego Marywilska 44. Jest to przełomowy moment w działalności tej Spółki. Uzyskana dzięki rozbudowie, powiększona o 20% powierzchnia najmu Centrum Handlowego, przy zachowaniu kosztów stałych na obecnym poziomie przełoży się bezpośrednio zarówno na wzrost przychodów jak i na znaczący wzrost rentowności.” – dodaje Jerzy Mirgos. W 2016 roku Marywilska 44 sp. z o.  uzyskała najlepszy w dotychczasowej działalności wskaźnik komercjalizacji, który obecnie jest na  poziomie 95%.

Segment wystawowo-targowy, czyli spółka Expo Mazury S.A. zakończyła ten  rok niewielkim zyskiem na sprzedaży brutto  co w porównaniu do 1 mln straty w 2015 roku należy uznać za znaczna poprawę wyniku. W 2016 r. EXPO MAZURY S.A. ponad 5 krotnie zwiększyło uzyskany przychód ze sprzedaży. W bieżącym roku na wynik tego segmentu będzie miała znaczący wpływ podpisana na początku bieżącego roku umowa z PARP na budowę stoiska dla Polski na międzynarodowych targach EXPO Astana.

„Chciałbym, abyście postrzegali Państwo MIRBUD i osiągane przez nas wyniki przez pryzmat działalności całej Grupy, a nie jednej spółki. Nasza strategia zakłada dywersyfikację działalności na poszczególne spółki z Grupy. Tak jak wydzielony ze struktur MIRBUD S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. koncentruje się na segmencie deweloperskim, tak docelowo PBDiM Kobylarnia S.A. będzie realizować wszystkie kontrakty inżynieryjno-drogowe. Natomiast intensywny rozwój działalności, a tym samym poprawa wyników będzie zauważalna we wszystkich Spółkach.

Naszym celem na najbliższe lata jest również sukcesywne obniżanie poziomu zadłużenia. Już w roku ubiegłym udało nam się zmniejszyć zadłużenie aktywów o 2 p.p.. Systematycznie spłacamy zadłużenie MIRBUD na poziomie 20 mln rocznie, a w związku z planowanym zakończeniem budowy obwodnicy Inowrocławia i S-3 a tym samym zakończeniem kredytowania tych inwestycji w najbliższych latach ulegnie ono dodatkowemu obniżeniu.” - dodaje Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Powrót