AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Udany kwartał dla Grupy MIRBUD

W czwartym kwartale roku obrotowego 2013 Grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 389 mln PLN, w porównaniu do 171,5 mln PLN w analogicznym okresie roku 2012, co oznacza wzrost o ponad 126%. Na poziomie zysku operacyjnego Grupa wygenerowała 9,7 mln PLN w porównaniu do 2,2 mln PLN w roku ubiegłym (wzrost o ponad 340%), zysk netto wyniósł 4,5 mln PLN w porównaniu do straty 2 mln PLN uzyskanego w porównywalnym okresie roku 2012. Narastająco w całym roku 2013 wygenerowała ponad 936 mln przychodów (wzrost o 58%) blisko 34,5 mln zysku operacyjnego (wzrost o ponad 50%) i ponad 17,8 mln złotych (wzrost o ponad 100%) zysku netto. Warto zauważyć, że w IV kwartale Grupa poprawiła także swoje wyniki w porównaniu do III kwartału 2013.

2013 rok dla branży budowlanej był to okres wyczekiwania na decyzje związane z finansowaniem nowych inwestycji, szczególnie w sektorze drogowym. Dodatkowo wielu inwestorów ograniczyło swoje inwestycje, opóźniając ich realizację na kolejne okresy. Tylko nielicznym przedsiębiorstwom działającym na tym rynku udało się poprawić swoje wyniki. Taka sytuacja na rynku spowodowała, że Spółce nie udało się zrealizować wszystkich zakładanych wskaźników finansowych, mimo widocznego zwiększenia m.in. zysku operacyjnego i netto w porównaniu do roku 2012, zarówno w ujęciu kwartalnym jak i narastająco. Dlatego Zarząd MIRBUD SA w 2014 roku będzie się skupiał na poprawie rentowności całej Grupy Kapitałowej.

„Poprawiliśmy wyniki Grupy Kapitałowej zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. Ale nie ukrywam, że w tym i przyszłym roku liczę na konsekwentną poprawę naszej rentowności. Wchodzimy w ten rok z portfelem zamówień wartym ponad 800 mln złotych dla całej Grupy Kapitałowej. Realizujemy duże projekty budowlane związane z budową hotelu Hilton w Warszawie, dużej galerii handlowej oraz stadionu w Łodzi, jednej z największych w Polsce hal widowiskowo- sportowych w Gliwicach. Z drugiej zaś strony liczymy na to, że JHM Development sprzeda w tym roku blisko 200 mieszkań na rynku, dzięki oddaniu inwestycji mieszkaniowych w Koninie i Żyrardowie, co zdecydowanie powinno poprawić wyniki naszej spółki developerskiej. Planujemy także rozbudowę Centrum Hal Targowych Marywilska 44 w Warszawie. Analizując więc nasz portfel zamówień oraz plany liczę, że ten rok będzie lepszy od ubiegłego zarówno w zakresie wygenerowanych przychodów jak i rentowności.”- powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD SA.


Dane w tys. PLN
Q4 2013 Q4 2012 2013 2012
Przychody 389 079 171 489 936 065 589 808
Zysk (strata) operacyjny 9 730 2 186 34 423 22 829
Zysk (strata) netto 4 533 (2 018) 17 816 8 608


Zanotowany przez Grupę wzrost przychodów to głównie efekt realizacji przez spółkę zależną PBDiM Kobylarnia projektu związanego z dokończeniem budowy autostrady A1 na odcinku Kowal-Toruń. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez GDDKiA i w znacznym stopniu poprawiła rentowność spółki zależnej MIRBUDU w porównaniu do wyników generowanych przez nią w ciągu ostatnich 2 lat. Na wynik na sprzedaży Grupy wpływ miały także obniżenie poziomu przychodów jak i rentowności z robót budowlano montażowych w sektorze budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych, znaczna poprawa w porównaniu do roku ubiegłego poziomu rentowności w sektorze robót inżynieryjno – drogowych oraz zwiększenie poziomu rentowności usług wynajmu.

Struktura sprzedaży Grupy w IV kwartale 2013r. uległa zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ponad 93% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły prawie 73% tych usług ( wzrost udziału o ponad 47%) oraz w segmencie budynków użytku publicznego 15% przychodów (wzrost udziału o ponad 5% versus IV kwartał roku  2012), a także sektorze budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, stanowiących prawie 13% tych usług (spadek udziału o ok. 53% względem roku ubiegłego).
W okresie sprawozdawczym spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 11,34% w IV kwartale 2012r. do 1,48% w okresie sprawozdawczym roku bieżącego, oraz zmniejszył się udział sprzedaży usług wynajmu z 5,17% w 2012r do 2,25% na koniec IV kwartału  roku 2013.

Narastająco w skali roku nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe prawie 92% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły  60% sprzedaży (wzrost udziału o ponad 39%) oraz budynków, usługowych i handlowych, stanowiących ponad 26% tych usług (spadek udziału o ok. 34,13% względem roku ubiegłego), a także w segmencie budynków użytku publicznego 14% przychodów (spadek udziału o ponad 5% versus analogiczny okres roku 2012).

W okresie sprawozdawczym spadł również udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 6,42% w 2012r. do 2,28% w roku bieżącym, oraz udział sprzedaży usług wynajmu z 5,5% w 2012r do 3,77% w roku 2013.

W 2013r Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich istotnych segmentach działalności. Rentowność Grupy uległa poprawie w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego o około 0,5%. Jednak na skutek presji cenowej na rynku, silnej konkurencji, obniżeniu uległa rentowność  Grupy w sektorze budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych sprzedaży o 2,33%.

Całkowity backlog Grupy Kapitałowej wynosi ponad 1,1 mld złotych, z czego ponad 800 mln złotych przypada na 2014 rok.

Powrót