AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Poprawa wyników i spadek zadłużenia

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014 Grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 501,3 mln PLN, w porównaniu do 267,5 mln PLN wygenerowanych w 2013r. co oznacza wzrost o 114%. Zysk netto wyniósł ponad 13,3 mln PLN w porównaniu do 11 mln uzyskanych w 2013r. (wzrost wartości o 24%) a zysk operacyjny 23,9 mln złotych w porównaniu do 20,86 mln w 2013r. (wzrost wartości 15%). Warto też zauważyć, że Grupa Kapitałowa nadal systematycznie zmniejsza zadłużenie kredytowe – w raportowanym okresie nastąpił spadek ww. długu o 9 mln zł już po  uwzględnieniu obligacji wyemitowanych przez MIRBUD SA w wysokości 25,4 mln na początku lipca 2014r. Ponadto w pierwszym półroczu 2014r Grupa osiągnęła rentowność na sprzedaży o prawie 1,6% wyższą niż za cały rok 2013.

Obecny portfel zamówień Grupy Kapitałowej wynosi ponad 1,4 mld złotych, blisko 1 mld na 2014r. Biorąc pod uwagę jego wysokość, zwiększającą się liczbę postępowań przetargowych, w których biorą udział spółki MIRBUD S.A. oraz PRDiM Kobylarnia S.A., a także planowaną większą sprzedaż mieszkań przez JHM DEVELOPMENT to w opinii Zarządu Spółki cała Grupa Kapitałowa poprawi w 2014r. swoje wyniki w porównaniu do roku 2013r. zarówno pod kątem przychodów jak i wysokości zysku netto. Grupa aktywnie bierze także udział w ponad 30 postępowaniach na budowę dróg i autostrad, co powinno się przełożyć na nowe zamówienia w tym segmencie na lata 2015-2016. Spółka dostrzega także większą aktywność ze strony podmiotów prywatnych w zakresie rozpisywania przetargów na projekty z zakresu budownictwa kubaturowego (m.in. hale magazynowo-logistyczne, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej).

„Myślę, że w tym roku uda nam się przekroczyć 1 mld złotych przychodów. Na ten rok i kolejne lata patrzę z umiarkowanym optymizmem. Obserwuję coraz więcej zapytań ze strony prywatnych inwestorów na realizację projektów głównie z zakresu budownictwa kubaturowego. Liczę także, że uda nam się zdobyć 1-2 znaczące kontrakty drogowe. JHM Development planuje sprzedać ponad 200 mieszkań i pracuje nad uruchomieniem 3 nowych inwestycji mieszkaniowych. Nieźle sobie także radzi CHT Marywilska 44 w Warszawie, a biorąc pod uwagę plan jego rozbudowy o kolejne hale, to także ta spółka powinna poprawiać poziom przychodów i rentowność. Rozwijamy więc nasze możliwości realizacyjne, co przy prognozach wzrostu rynku budowlanego o 10% w kolejnych latach, to dla nas dobry prognostyk." - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Wygenerowany wzrost przychodów to efekt przede wszystkim realizacji, przez PBDiM KOBYLARNIA S.A. w konsorcjum firm, projektu związanego z dokończeniem budowy 2 odcinków autostrady A1 na trasie Kowal- Toruń. Osiągnięte wyższe przychody na tych kontraktach przełożyły się jednak na spadek rentowności całej Grupy w porównaniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Wpływ na wygenerowane wyniki miały także stabilne przychody spółki MIRBUD a także blisko dwukrotny wzrost sprzedaży mieszkań zanotowany przez JHM Development.

Wyszczególnienie

Okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

Rentowność

Okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

Rentowność

Zmiana w  tys. zł

Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży

501 281

------------

233 800

------------

267 481

114%

Zysk ze sprzedaży

23 726

4,73%

18 737

8,01%

4 989

27%

Zysk operacyjny EBIT

23 907

4,77%

20 851

8,92%

3 056

15%

Zysk przed opodatkowaniem

16 937

3,38%

13 693

5,86%

3 244

24%

Zysk netto

13 337

2,66%

11 039

4,72%

2 298

21%


Obecnie Grupa prowadzi 30 projektów budowlanych. Do największych należy zaliczyć budowę hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach, centrum handlowo-rozrywkowego Sukcesja w Łodzi, stadionu ŁKS w Łodzi,  Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, dokończenie autostrady A1 oraz w konsorcjum firm budowę lini tramwajowej w Bydgoszczy. Wszystkie projekty przebiegają bez większych perturbacji.

Analizując wyniki poszczególnych segmentów działalności za I półrocze 2014r. to należy podkreślić, że Grupa narastająco osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich segmentach. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok 90% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: roboty inżynieryjno-drogowe ponad 61% (wzrost udziału w sprzedaży usług budowlano montażowych o blisko 50% względem pierwszego półrocza 2013 roku) sprzedaż usług w segmencie budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, które stanowiły prawie 19% tych usług (spadek udziału o ok. 50% względem analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz w segmencie budynków użytku publicznego prawie 20% przychodów (utrzymanie się  przychodu na zbliżonym poziomie do pierwszego półrocza 2013).

W okresie tym ponadto udało się grupie poprawić o prawie 3% rentowność na sprzedaży usług budowlano- montażowych w segmencie budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych a także  utrzymać na wysokim poziomie rentowność na sprzedaży usług wynajmu.

Analizując poziom zadłużenia całej Grupy Kapitałowej to należy zaznaczyć, że wszystkie spółki systematycznie zmniejszają poziom zadłużenia netto. W raportowanym okresie nastąpił spadek poziomu zadłużenia o 6% , który wynikał z końcowego etapu realizacji kontraktów autostradowych na dokończenie budowy autostrady A1 i rozliczania ww. kontraktów znacznemu zmniejszeniu uległ kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz  zmniejszającego się zadłużenia kredytowego Grupy w wyniku spłaty pożyczki w ARP S.A., kredytów celowych na realizację kontraktów w tym budowy Hotelu Hilton, oraz kredytów udzielanych na sfinansowanie inwestycji deweloperskich.

Grupa Kapitałowa MIRBUD to obecnie około 600 pracowników (około 200 inżynierów) posiadająca bogatą baza maszynowa (blisko 150 maszyn budowlanych, ponad 150 samochodów we własnej flocie, trzy wytwórnie masy bitumicznej), a także właściciel jednego z największych w Warszawie centrum handlowego, CHT Marywilska 44. W opinii Zarządu Grupa systematycznie rozwija swoje kompetencje i możliwości realizacyjne, prowadząc coraz bardziej złożone projekty budowlane, co powinno w perspektywie kilku najbliższych lat zwiększyć jej pozycję rynkową. To dobry prognostyk dla Grupy Kapitałowej biorąc pod uwagę fakt napływu do Polski znaczących środków unijnych na projekty infrastrukturalne jakie mają być prowadzone w latach 2015-2020.

 

Zarząd MIRBUD S.A.

Powrót