AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w maju

Publikacja dobrych wyników Grupy Kapitałowej za I kwartał br., bieżąca realizacja prac budowlanych, postępująca komercjalizacja wynajmu powierzchni handlowych w Wodnym Parku Handlowym Marywilska 44 oraz rosnąca liczba odwiedzających Centrum Handlowe – to najważniejsze wydarzenia Grupy Kapitałowej w miesiącu maju.

W maju Grupa Kapitałowa MIRBUD opublikowała skonsolidowane wyniki za I kwartał br. informując o uzyskanych przychodzie na poziomie 142 mln zł, czyli o 20 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Największy udział w przychodach Grupy miał segment działalności budowlano-montażowej, który stanowił 73% przychodów Grupy i segment deweloperski stanowiący 18%. W wygenerowanym przez Grupę Kapitałową MIRBUD wyniku segment budowlano-montażowy odpowiadał za 60%, a segment deweloperski za 20% osiągniętego zysku brutto na sprzedaży. Rentowność prac w segmencie budowlano-montażowym mimo niesprzyjającej koniunktury na rynku cen i usług  utrzymała się na poziomie blisko 10%.

W ubiegłym miesiącu również zarejestrowano przedstawicielstwo Spółki na Ukrainie. Kolejnym krokiem jest uzyskanie licencji pozwalającej na prowadzenie działalności budowlanej na Ukrainie. Zgodnie z przyjętą przez zarząd strategią, Mirbud S.A. we współpracy z ТОВ «MIPБУД» na terenie Ukrainy będzie realizowała inwestycje drogowe i kubaturowe w sektorze zamówień publicznych.

Wszystkie budowy prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a wśród wydarzeń operacyjnych na wyróżnienie zasługują dwa zdarzenie:

 • Podpisanie umowy z Gminą-Miastem Świnoujściem na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Opieki Długoterminowej. Będzie on stał w sąsiedztwie do budowanego przez nas przedszkola przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 33,4 mln złotych. W nowym zakładzie będzie 50 łóżek dla pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (obecnie jest ich 30) i 33 łóżka tzw. komercyjne. Z tych drugich będą mogły skorzystać osoby wymagające stałej opieki, ale niekwalifikujące się do niej w ramach NFZ. Obiekt będzie tak zaprojektowany, że w razie potrzeby, w przyszłości będzie można go rozbudować.
 • Zakończenie prac budowlanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni i rozpoczęcie procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych odbiorów i pozwoleń. Od września dzieci rozpoczną tam naukę. Zrealizowany przez nas kompleks usytuowany jest przy ulicy Polnej w Lutyni.

W maju PBDiM Kobylarnia S.A. kontynuowała prace na wszystkich swoich budowach. Z dużych kontraktów prowadzono pracę na:

 

 • Budowie obwodnicy Inowrocławia – etap II „łącznik”. Prowadzono roboty ziemne, roboty związane z przebudową kolizji, trwa dalszy etap uzgadniania dokumentacji projektowej. W dalszym ciągu brak jest procedowania formalnie tematu nieprzewidzianej kolizji z rurociągiem Ciechu z Wykonawcą w celu rozwiązania sprawy, brak działań Zamawiającego powoduje realne ryzyko konieczności przedłużenia terminu wykonania.
 • Budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy Mirbud. Prowadzono roboty bitumiczne oraz zgłoszono do odbioru umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej oraz rowów,
 • Budowie drogi ekspresowej S-5. Roboty drogowe prowadzone są prace w zasadzie we wszystkich dostępnych asortymentach; trwały prace związane z robotami ziemnymi, robotami branżowymi oraz mostowymi; trwały prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni’
 • Budowie obwodnicy Bolkowa. Równolegle trwają prace projektowe i roboty budowlane,
 • Budowie Ogińskiego. Prowadzone są prace na wszystkich dostępnych frontach. Z uwagi na liczne błędy w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, oraz ponad pięciomiesięczne opóźnienia w przekazaniu działki z tartakiem pracę są przerywane i wznawiane w innych miejscach. Istnieje realne zagrożenie braku możliwości zakończenia całości zadania z uwagi na problemy Zamawiającego związane z przekazaniem terenu.
 • Remont Autostrady A-2 na zlecenie GDDKiA o/Poznań. W maju zakończono prace na drugim i trzecim etapie robót. Całość prac przebiegała sprawnie z minimalnym obciążeniem dla uczestników ruchu. Do realizacji pozostał ostatni etap remontu. Postęp prac wskazuje na możliwość zakończenia prac przed terminem umownym.
 • Remont Autostrady A-4 na zlecenie GDDKiA. W maju rozpoczęto pierwsze prace przy realizacji tego zadania.
 • Na małych kontraktach rozpoczęto pracę na wszystkich możliwych frontach; wykonano szereg nakładek bitumicznych dla GDDKiA o/Bydgoszcz; na pozostałych zadaniach w zależności od zaawansowania prowadzone były roboty rozbiórkowe, ziemne, brukarskie oraz branżowe.
 • Prace projektowe prowadzone są jeszcze na następujących zadaniach: Obwodnica Góry, DP 1350 Dębnica – Skokowa.
 • W maju Spółka złożyła oferty w 14-stu postępowaniach na łączną kwotę około 293 MLN Pln. Najniższą cenę Spółka zaoferowała w 6-ciu postępowaniach na łączną kwotę 66,2 MLN Pln. Z uwagi na brak środków Zamawiający unieważnił 1 postępowanie na kwotę 6,5 MLN Pln.
W maju z uwagi na natężenie prac, cały sprzęt zaangażowany był w realizowane przez spółkę zadania. W maju również odebrano kolejny nowy sprzęt – koparko-ładowarkę JCB
W maju na wszystkich wytwórniach Spółki wyprodukowano łącznie ok 64,5 tyś ton masy.
W maju JHM DEVELOPMENT S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. O utrzymującej się dobrej kondycji spółki świadczą przede wszystkim dane finansowe. Przychody w zakresie działalności deweloperskiej oraz wynajmu powierzchni komercyjnych wzrosły w porównaniu do I kw. 2017 niemal o 100%, natomiast przychody z samej tylko działalności deweloperskiej wzrosły w porównywanym okresie o 180%. Wzrosła również sprzedaż mieszkań w porównaniu do IQ2017 –
o 140%.
Dobra kondycja finansowa spółki pozwoli na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 11 maja, podjęto uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję, co daje ogółem kwotę w wysokości 2.076.000,00 zł. Dywidenda na dzień 31 lipca br. zostanie wypłacona 30 września 2018 roku.
17 maja Zarząd Spółki podpisał umowę z WAMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie - Generalnym Wykonawcą budowy budynku wielorodzinnego realizowanego w ramach III etapu osiedla Królewskiego w Rumi, w którym zaprojektowano 68 mieszkań i 6 lokali handlowo-usługowych. Tego samego dnia nastąpiło przekazanie Generalnemu Wykonawcy  placu budowy. Termin zakończenia wszystkich prac i oddania budynku do użytkowania wyznaczono na
31 października 2019 roku. Generalny Wykonawca przystąpił do organizacji placu budowy.
W dwóch inwestycjach, tj. w Brzezinach przy ul. Wyszyńskiego 2 (budynek nr 4) oraz w Żyrardowie przy ul. Okrzei 53B (budynek nr 2) zaproszono klientów, z którymi podpisano umowy deweloperskie, do sporządzenia protokołów technicznych odbioru lokali.
Postęp prac budowlanych w inwestycjach realizowanych przez Spółkę w Zakopanem, Koninie, Skierniewicach, Żyrardowie, Łowiczu oraz w Brzezinach k/Łodzi jest zgodny z oczekiwaniami. Poniższy wykres obrazuje stan zaawansowania prac w poszczególnych inwestycjach:
Z końcem maja pod adresem www.JHMDevelopment.pl uruchomiono nową stronę internetową poświęconą prezentacji i sprzedaży lokali w budowanych inwestycjach. Obsługa witryny jest łatwa i intuicyjna, a wszystkie aktualne inwestycje są szczegółowo opisane. W kolejnym etapie rozbudowy strategii komunikacji zewnętrznej Spółki prowadzone są prace nad projektowaniem strony internetowej poświęconej relacjom inwestorskim oraz kontaktom z mediami.
W maju 2018 roku JHM DEVELOPMENT S.A. zanotowała sprzedaż 24 lokali (narastająco 139), w tym samym czasie przekazano 21 lokali (narastająco 163). Liczba zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych na koniec maja 2018 (umowy nieujęte w przychodach) – 201.
W maju MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. prowadziła szeroką komunikację promocyjną otwarcia CH MARYWILSKA 44 w niedziele wolne od handlu, co przeniosło się na zwiększoną  odwiedzalność Klientów. Na 68 tys. mkw. mieści się 1400 różnych sklepów i punktów usługowych, z tego dostępnych dla klientów w niedziele wolne od handlu jest ponad 700 sklepów, w których przy kasie stają właściciele. Obecnie w strukturze najemców CH MARYWILSKA 44 największą grupę stanowią najemcy z branży mody (65%), kolejne kategorie to: usługi (8%), gastronomiczna (11%), spożywcza (9%),  wyposażenie wnętrz(3%), rekreacja (4%).
Ponad 11 tysięcy osób odwiedza Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 każdego dnia, a w majowe weekendy  liczba ta urosła do 50 tysięcy.  CH MARYWILSKA 44 pozostaje otwarte w każdą niedzielę, objętą zakazem handlu, z wyłączeniem niedziel w które wypadają  święta np. Zielone Świątki, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc.  
Od stycznia do maja liczba klientów odwiedzających kompleks handlowy MARYWILSKA 44 wyniosła blisko 1,6 mln.
Do portfolio sklepów CH MARYWILSKA 44 dołączyli kolejni najemcy, którzy zagospodarowali w sumie 280 mkw. oferujący m.in.:  akcesoria do pielęgnacji ciała, włosów i paznokci  (lokal A91); elegancką modę męską (wyłączny dystrybutor marki Badura) oraz suknie ślubne (lokale A154 - A156); odzież jeansową (lokale C57 i A58)
Mając na uwadze fakt, iż przy okazji robienia zakupów w naszym kompleksie handlowym prawie 80% klientów korzysta z gastronomii, podjęto decyzję o przeprowadzeniu w II półroczu br. modernizacji sektora gastronomii w CH MARYWILSKA 44.  Obecnie trwają prace projektowe.
Proces komercjalizacji Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44 dobiega końca – obecny poziom wynajmu to  98,03 proc. W ofercie  pozostały jeszcze ostatnie 2 lokale o powierzchni: 80 mkw. i 136 mkw.
W maju w ostródzkim centrum targowym EXPO MAZURY S.A. miało miejsce tylko jedno wydarzenie, za to bardzo istotne. Mowa tu o Bezpiecznych Mazurach – imprezie skierowanej do uczniów, której celem jest edukacja dotycząca bezpieczeństwa w czasie letnich wakacji. Zorganizowane grupy szkolne uczestniczyły w zajęciach tematycznych zorganizowanych przez: Komendę Wojewódzką Policji, Grupę Specjalną Płetwonurków RP, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Centrum Szkolenia Straży Granicznej/ Straż Graniczną, Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzką Stację Sanitarno– Epidemiologiczną, Izbę Administracji Skarbowej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Podczas imprezy zostały rozstrzygnięte także dwa konkursy dla dzieci i młodzieży – plastyczny i fotograficzny. Dzięki angażującym lekcjom świadomość dotycząca bezpiecznego korzystania z uroków lata zdecydowanie wzrosła. Impreza nie byłaby możliwa bez wsparcia patronów i sponsorów - wydarzeniu patronowali: Wojewoda Warmińsko–Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Starosta Ostródzki, Burmistrz Miasta Ostróda oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaś oficjalnymi sponsorami drugiej edycji wydarzenia byli: Michelin, Kaufland, Hotel Anders, Kruszwica, MPEC, Ostróda Recycling, Winning Moves, Sokołów, Agencja Ochrony Skorpion w Ostródzie, Kaktus oraz Centrum Dobrego Smaku. W imprezie Bezpieczne Mazury wzięło udział niemal 1500 dzieci.
W maju Dział Zabudów Zewnętrznych EXPO MAZURY zrealizował dwa projekty dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- zabudowę podczas targów Agrobalt Wilno ,oraz podczas  Warsaw Food Expo – Nadarzyn.
Powrót