AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Akcjonariusze

Struktura własności kapitału zakładowego MIRBUD S.A. na dzień 27.04.2018r.

Akcjonariusz

   Liczba posiadanych  akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos

33 307 650

40,38%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

10 193 049

12,36%

Peter Gyllenhammar AB

4 300 400

5,21%

Pozostali akcjonariusze

34 691 401

42,05%

Razem

82 492 500

100,00%


 

Struktura udziałów MIRBUD S.A.

 w podmiotach zależnych na dzień 27.04.2018 r.

Nazwa

podmiotu

Kapitał

zakładowy w tys.

Udział MIRBUD  S.A.

w kapitale zakładowym

JHM DEVELOPMENT S.A.

173 000

86,28%

MIRBUD - KAZACHSTAN Spółka z o.o.

632

100%

PBDiM KOBYLARNIA S.A.

1 000

100%

EXPO MAZURY S.A.

116 928

63,29%

 

Struktura własności kapitału zakładowego PBDiM KOBYLARNIA S.A.

na dzień 27.04.2018 r.

Nazwa

Ilość posiadanych akcji

Udział w kapitale

MIRBUD

10 000 000

100%

Razem

10 000 000

100%

Struktura własności kapitału zakładowego EXPO MAZURY S.A.

na dzień 27.04.2018 r.

Nazwisko i imię / Nazwa

Liczba akcji

Udział w kapitale

MIRBUD S.A.

74 000 000

63,28%

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA 100 0,00%

PBDiM KOBYLARNIA S.A.

39 427 900

40,68%

MARYWILSKA 44 SP. Z O.O. 3 500 000 3,00%
RAZEM

116 928 000

100,00%

 

Struktura własności kapitału zakładowego JHM DEVELOPMENT S.A.

na dzień 27.04.2018r.

Nazwa

Liczba akcji

Udział w kapitale

MIRBUD S.A.

59 707 787

86,30%

Jerzy Mirgos

4 305 000

6,20%

Pozostali akcjonariusze

5 187 213

7,5%

Razem

69 200 000

100,0%


Struktura udziałów JHM DEVELOPMENT S.A.

w podmiotach zależnych i powiązanych

na dzień 27.04.2018 r.

Nazwa

podmiotu

Kapitał zakładowy w

tys. zł

Udział JHM DEVELOPMENT S.A.

w kapitale zakładowym

Marywilska 44 Sp. z o.o.

70 000

100,00%

JHM 1 Sp. z o.o.

  8 941

100,00%

JHM 2 Sp. z o.o.

10 300

100,00%

JHM 3 Sp. z o.o. w likwidacji

         5

100,00%

 

Struktura własności kapitału zakładowego Marywilska 44 sp. z o.o.

na 27.04.2018 r.

Struktura akcjonariatu

Liczba udziałów

Udział w kapitale

JHM DEVELOPMENT S.A.

1 339 800

100 %

RAZEM

1 339 800

100 %

Powrót