AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD S.A. osiągnął dobre wyniki za IV kwartał 2008

Pomimo obserwowanego spowolnienia na polskim rynku budowlanym wyniki finansowe MIRBUD S.A. za IV kwartał 2008 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2008 roku świadczą o systematycznym zwiększaniu skali działalności oraz rozwoju przedsiębiorstwa.

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe i wskaźniki ekonomiczne:

Dane w tys. PLN IV kw. 2008 r. IV kw. 2007 r. dynamika zmian I-IV kw. 2008 r. I-IV kw. 2007 r. dynamika zmian
Przychody ze sprzedaży 97134 51404 188,96% 294326 196902 149,48%
Zysk z działalności operacyjnej 6785 9733 69,71% 26921 19381 138,90%
Zysk netto 3441 6875 50,05% 16043 12969 123,70%
Aktywa razem 228226 138266 165,06% 228226 138266 165,06%
Kapitały własne 46886 25873 181,22% 46886 25873 181,22%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 181375 112393 161,38% 181375 112393 161,38%

 

Rodzaj wskaźnika wartość dla I-IV 2008 r. wartość dla I-IV 2007 r.
Rentowność sprzedaży netto 8,12% 9,69%
Wskaźnik zadłużenia 79,47% 81,29%
Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,69
Wskaźnik płynności szybkiej 1,16 0,51


Źródło: Okresowe raporty finansowe oraz Prospekt emisyjny MIRBUD S.A.

Ze względu na uwarunkowania branży Spółka charakteryzuje się sezonowością przychodów sprzedaży. Przychody Spółki za IV kwartał były o 88% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast zysk Spółki w tym okresie obniżył się o ok. 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Było to spowodowane przede wszystkim tym, iż Spółce w 2007 roku udało się wygenerować do końca III kwartału 53% zysku, natomiast w analogicznym okresie 2008 roku MIRBUD S.A. wypracował już zysk na poziomie 79%.

W ujęciu za IV kwartały przychody MIRBUD S.A. ze sprzedaży wzrosły o 49,48% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 294.326 tys. zł. W 2008 stopa zysku netto na sprzedaży utrzymała się nadal na wysokim poziomie, co potwierdza wielkość osiągniętego zysku. Po IV kwartałach 2008 r. Spółka osiągnęła 16.043 tys. zł zysku netto tj. 23% więcej niż w roku poprzednim.
W omawianym okresie zmniejszył się poziom zadłużenia firmy a także poprawie uległa jej płynność wyrażona wskaźnikiem płynności szybkiej.
Przedstawione w raporcie kwartalnym wyniki potwierdzają dobrą sytuację finansową MIRBUD S.A. oraz dowodzą słuszności konsekwentnie realizowanej strategii Spółki. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie dekoniunktury na rynku MIRBUD S.A. potrafi skutecznie osłonić swoich akcjonariuszy przed jej negatywnym wpływem, koncentrując uwagę na najbardziej zyskownych na rynku obszarach swojej działalności.

Powrót