AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD notuje wyższe przychody i rentowność w III kwartale 2015

W trzecim kwartale roku obrotowego 2015 Grupa MIRBUD nieznacznie zwiększyła rentowność netto z poziomu 1,2% w roku 2014 do 1,5% w roku bieżącym (nominalnie 2,4 mln zł w roku 2014 do 3,3 mln zł w roku 2015). Grupa zwiększyła także przychody o ponad 10% z 199,3 mln zł w roku 2014 do 219,8 mln zł w 2015r. Obecny portfel zamówień Grupy ma wartości 1,9 mld złotych, w tym w sumie 800 mln przypada na bieżący rok. Dzięki akwizycji Spółki EXPO ARENA, konsolidowanej od 3 kwartału 2015r, aktywa grupy wzrosły o około 70 mln złotych.

Warto zauważyć, że wzrost przychodów o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotował na poziomie jednostkowym MIRBUD SA. Był to efekt realizacji większej liczby projektów budownictwa kubaturowego. Narastająco po 3 kwartałach 2015r. Grupa Kapitałowa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich segmentach działalności. Rentowność sprzedaży Grupy w tym okresie względem analogicznego okresu 2014r. uległa podwyższeniu o prawie 2pp. Co wynikało głównie z obniżenia się poziomu przychodów ze sprzedaży na nisko-marżowych robotach inżynieryjno-drogowych oraz podwyższenia rentowności na robotach inżynieryjno – drogowych o prawie 10%,  a na działalności deweloperskiej o 5,76%.

„Wszystkie nasze sektory działalności przyniosły w 3 kwartale stabilny poziom rentowności. Nieznacznie zwiększyliśmy także naszą sprzedaż. Zbudowaliśmy także portfel zamówień, który już teraz gwarantuje nam przychody na poziomie 600 milionów złotych rocznie przez kolejne 2 lata. Startujemy w kolejnych przetargach o wartości w sumie ponad 8 miliardów złotych, które mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenu sprzedaży. Warto też podkreślić, że zdecydowanie zwiększyliśmy swój potencjał realizacyjny w zakresie projektów drogowych, co w kontekście planowanych wydatków na rozbudowę sieci dróg w Polsce na poziomie ponad 100 mld złotych, może być dobrym prognostykiem dla grupy MIRBUD. Zwiększamy także nasz udział na rynku developerskim. JHM ma obecnie w ofercie sprzedaży ponad 900 mieszkań, co powinno zwiększyć sprzedaż tej spółki już 2016 roku i kolejnych latach. Do grupy kapitałowej dołączyła także spółka Expo Arena, zarządzająca drugim co do wielkości w Polsce centrum konferencyjno-targowym, dzięki czemu zyskaliśmy majątek w postaci hal targowych o wartości około 200 mln złotych. Rynek budowlany wygeneruje przez najbliższe 2-3 lata znaczący wzrost. Liczę, na to, że MIRBUD będzie tego beneficjentem.” - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Struktura sprzedaży Grupy w III kwartale 2015r. uległa znacznym zmianom w stosunku do roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok. 89% całości sprzedaży.

Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: segment budynków, usługowych i handlowych, stanowiący prawie 58% tych usług (wzrost udziału o ok. 10,5% względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a także sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły ponad 32% sprzedaży (wzrost udziału o ponad 1,5 pkt.%) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 10% przychodów (spadek udziału o prawie 12% versus III kwartał roku 2014).

Udział przychodów z usług wynajmu, sprzedaży pozostałych usług i sprzedaży materiałów i towarów w przychodach ze sprzedaży nie uległ znaczącym zmianom.

Wartość przychodów Grupy po III kwartałach 2015 względem analogicznego okresu roku 2014 uległa obniżeniu o 25%, co było spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie robót inżynieryjno drogowych. Wynikało to głównie z faktu osiągnięcia znacznych przychodów w III kwartałach 2014r z tytułu realizacji inwestycji  dokończenia budowy dwóch odcinków autostrady A1, natomiast w analogicznym okresie 2015r dwa obecnie realizowane kontrakty drogowe – Obwodnica Inowrocławia, fragment drogi ekspresowej S-3 znajdowały się w fazie projektowania i  początkowej realizacji.
Wpłynęło to również na strukturę sprzedaży Grupy narastająco po III kwartałach 2015r., która uległa znacznym zmianom w stosunku do roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok. 87% całości sprzedaży.
Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: segment budynków, usługowych i handlowych, stanowiący prawie 59% tych usług (wzrost udziału o ok. 32 pkt % względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a także sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły prawie 25% sprzedaży (spadek udziału o ponad 28 pkt. %) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 17% przychodów (wzrost udziału o prawie 4 pkt % versus rok 2014).  
W okresie sprawozdawczym wzrósł również udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 4,7% po III kwartale 2014r. do 5,1% w roku bieżącym, oraz udział sprzedaży usług wynajmu z 3,8% w 2014r do 5,3% w roku 2015.

Powrót