AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Komentarz Dyrektora Generalnego MIRBUD S.A. Jerzego Mirgos do wyników skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIRBUD za 3 kwartały 2011r

W okresie 9 miesięcy br. zakończonym 30 września 2011r Grupa MIRBUD uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 358.964 tys. zł i było one wyższe od przychodów w analogicznym okresie 2010r o 157.485 tys zł (ponad  78%).

Wzrost ten w dużym stopniu jest wynikiem rozszerzenia grupy o PRDIM KOBYLARNIA S.A. oraz Marywilska 44 sp z o.o. a co za tym idzie wzrostu poziomu sprzedaży w segmencie robót inżynieryjno drogowych (o ponad 520% ) i segmencie wynajmu ( o prawie 74%) jak również wzrostu sprzedaży usług budowlano-montażowych w budynkach użytku publicznego o (400%) deweloperskiej (o 284%).

Po trzech kwartałach br. Grupa MIRBUD wypracowała zysk na sprzedaży o ponad 13% wyższy niż przez 9 miesięcy 2010r. Jednak rentowność sprzedaży uległa obniżeniu do poziomu 14% co wynikało z wzrastającej presji cenowej w sektorze robót budowlano montażowych, oraz obniżeniu się do poziomu 41% rentowności sprzedaży usług wynajmu. Rentowność Grupy utrzymuje się nadal  na wysokim na tle sektora budowlanego poziomie.

Od stycznia do września 2011r Spółka z Grupy sprzedała 123 lokale mieszkalne i na dzień 30 09.2011r posiada w swojej ofercie 344 mieszkania i lokale usługowe. Grupa aktualnie realizuje trzy projekty deweloperskie w Helu, Bełchatowie i w Skierniewicach, w których powstaną łącznie 403 mieszkania. Projekty są w końcowym etapie realizacji. Sprzedaż mieszkań w realizowanych projektach znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych kwartałach.

W trzech kwartałach br. wartość zawartych przez MIRBUD S.A. kontraktów budowlanych wyniosła ponad 570 mln zł, zaś portfel zamówień na koniec września 2011r przekroczył 1 mld złotych.

Powrót