AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

GRUPA MIRBUD zwiększa rentowność

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2013 Grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 233,8 mln PLN, wygenerowała zysk operacyjny 20,8 mln PLN a zysk netto ponad 11 mln PLN. Mimo nieznacznego spadku sprzedaży Grupa poprawiła swoją rentowność w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co według opinii Zarządu spółki jest dobrym prognostykiem dla wyników całej Grupy w perspektywie całego roku 2013. Obecnie backlog Grupy wynosi ponad 1,4 mld PLN, z czego 700 mln PLN przypada na 2013 rok a blisko 500 mln PLN na 2014 rok. Warto podkreślić, że wszystkie spółki z Grupy MIRBUD zwiększyły swoją rentowność na poziomie EBIT.

Dane w tys. PLN
H1 2013 H2 2012
Przychody 233 800
278 147
Zysk (strata) operacyjna 20 831 16 212
Zysk (strata) netto 11 039 8 823


Spadek sprzedaży zanotowany w pierwszym półroczu 2013 roku wynikał głównie z  początkowej fazy realizacji trzech największych  kontraktów w grupie:  Hala Podium w Gliwicach, Fabryka Biznesu w Łodzi ( MIRBUD S.A.), oraz dokończenie budowy autostrady A1 (PBDiM KOBYLARNIA S.A.). Zarząd MIRBUD S.A. przewiduje jednak, że kolejnych kwartałach ww. projekty, a w szczególności budowa autostrady A1, wpłyną na przyśpieszenie wzrostu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. W dużej mierze zależy to od zaawansowania prac na budowie autostrady oraz wzrostowi bezpośredniego zaangażowania spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA w prowadzeniu projektu.

„Dostrzegam lekkie odbicie w branży, chociaż jeszcze nie do poziomów sprzed 2-3 lat. Szczególnie w sektorze publicznym pojawia się coraz więcej postępowań przetargowych, które mogą skutkować większymi zamówieniami w ciągu następnych 3-4 kwartałów, na przykład w budownictwie drogowym. Dla nas ten rok powinien być lepszy zarówno pod kątem rentowności jak i przychodów. Oczywiście tradycyjnie w II półroczu zanotujemy znaczące wyższe przychody. Warto też podkreślić, że duże projekty obecnie przez nas realizowane dają nam perspektywę stabilnych przychodów na najbliższe 2 lata, chociaż oczywiście będziemy także starać się o nowe zamówienia. Analizując nasze wyniki priorytetem dla MIRBUDU jest systematyczne zwiększanie rentowności i obniżanie zadłużenia.” - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Na zwiększenie rentowności Grupy MIRBUD wpływ miały głównie: stabilne poziomy rentowności uzyskane przez spółkę MIRBUD S.A.,  zwiększenie rentowności GRUPY JHM poprzez zwiększenie poziomu komercjalizacji powierzchni wynajmu w halach przy Marywilskiej w Warszawie oraz przychody uzyskane przez spółki JHM 1 i JHM  oraz wypracowany zysk na projektach prowadzonych przez spółkę PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Struktura sprzedaży Grupy w pierwszym półroczu 2013r. uległa nieznacznym zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ponad 86% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: sprzedaż usług w segmencie budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, które stanowiły prawie 69% tych usług (wzrost udziału o ok. 6% względem roku ubiegłego) roboty inżynieryjno drogowe ok. 12% ( spadek udziału w sprzedaży o ok. 5% względem pierwszego półrocza roku 2012) oraz w segmencie budynków użytku publicznego ponad 19% przychodów (wzrost udziału o ponad 1% versus półrocze roku  2012).

W omawianym okresie sprawozdawczym  nieznacznie spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 5,09% w pierwszym półroczu 2012r. do 4,42% w okresie sprawozdawczym roku bieżącego, oraz zwiększył się udział sprzedaży usług wynajmu z 5,73% w 2012r do 7,67 na półrocze roku 2013.

W I półroczu 2013 roku Grupa zawarła kilka znaczących kontraktów. Włosko-polskie konsorcjum, w którym partnerem jest spółka wchodząca w skład Grupy MIRBUD - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. 3 kwietnia br. podpisała dwie umowy  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na kontynuację i zakończenie budowy prawie 64-kilometrowego odcinka autostrady A1 Toruń-Stryków. Za kwotę niemal  1,06 mld zł konsorcjum firm w składzie: SALINI POLSKA Sp. z o.o. – Lider, IMPREGILO S.p. A. – Partner oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – Partner  wykona niezrealizowane przez poprzedniego wykonawcę roboty na odcinkach: - Czerniewice – Odolin, którego długość wynosi 11,4 km;
- Odolin – Brzezie o długości ok. 23,1 km; - oraz węzeł Brzezie (z węzłem) – węzeł „Kowal” (bez węzła), którego długość wynosi 29,5 km.
MIRBUD S.A. podpisał umowę z miastem Gliwice na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM w Gliwicach o powierzchni użytkowej 56.269,75 m2. W ramach projektu powstanie tzw. zespół funkcjonalny PODIUM. Spółka, oprócz głównej hali widowiskowo-sportowej, mogącej pomieścić do 13.752 osób na widowni oraz do 2.868 widzów na płycie, wybuduje również halę treningową, centrum Spa, zewnętrzny garaż wielopoziomowy, estakadę drogi pożarowej, elementy małej architektury oraz zadba o zagospodarowanie terenu. Wartość umowy wynosi 321.413.476,45 zł brutto. MIRBUD S.A. podpisał także umowę z Politechniką Gdańską na budowę kompleksu naukowo-dydaktycznego.  W ramach realizacji inwestycji Spółka wybuduje budynek B Centrum Nanotechnologii,  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny z dachem stanowiącym nawierzchnię placu rekreacyjnego, na którym powstaną m.in. fontanna oraz elementy małej architektury. Wartość kontaktu to 24.499.999 zł  brutto.

Powrót