AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

GRUPA MIRBUD zwiększa przychody dzięki projektowi na A1

W trzecim kwartale roku obrotowego 2013 Grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 313,2 mln PLN, w porównaniu do 140,2 mln PLN w analogicznym okresie roku 2012, co oznacza wzrost o ponad 120%. Na poziomie zysku operacyjnego Grupa wygenerowała 3,8 mln PLN w porównaniu do 4,4 mln PLN w roku ubiegłym, zysk netto wyniósł 2,3 mln PLN w porównaniu do 1,8 mln PLN uzyskanego w porównywalnym okresie roku 2012.

Zdecydowany wzrost sprzedaży to efekt większego zaangażowania spółki zależnej PBDiM Kobylarnia, realizującej w konsorcjum projekt polegający na dokończeniu 3 odcinków autostrady A1. Zarząd MIRBUD S.A. przewiduje podobne wzrosty przychodów w kolejnych okresach sprawozdawczych do czasu zakończenia wyżej wymienionej inwestycji.

 

Dane w tys. PLN
Q3 2013 Q3 2012
Przychody 313 186 140 172
Zysk (strata) operacyjny 3 842 4 431
Zysk (strata) netto 2 244 1 803


„Projekt realizowany w Konsorcjum przez Kobylarnię na A1 pozwolił nam na wyraźne zwiększenie przychodów całej Grupy Kapitałowej, ale także przyczynił się do spadku rentowności w 3 kwartale bieżącego roku.. Projekty drogowe realizuje się po prostu na niższej marży niż inne budowlane inwestycje. Ale patrząc globalnie jestem zadowolony z poziomu backlogu całej Grupy Kapitałowej na najbliższe 2 lata. To nam pozwala intensywniej niż dotychczas zadbać o rentowność poszczególnych projektów. Oczywiście cały czas będziemy także zabiegać o nowe zamówienia.-  powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

W III kwartale 2013r Grupa MIRBUD osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich istotnych segmentach działalności. Jednak na skutek znacznego wzrostu udziału przychodów z nisko rentownych robót inżynieryjno-drogowych, oraz mniejszych niż zakładano przychodów ze sprzedaży usług budowlano-montażowych w segmencie budynków użyteczności publicznej i budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych zmianie uległa struktura wypracowanego wyniku na sprzedaży.  Najwyższą rentowność w III kwartale Grupa uzyskała na sprzedaży usług wynajmu: ponad 40% oraz działalności deweloperskiej prawie 20%, jednak wartość wyniku Grupy budowana jest  przez działalność budowlano montażową wykazującą rentowność na sprzedaży na poziomie 2,4%.  

Struktura sprzedaży Grupy w III kwartale 2013r. uległa nieznacznym zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe: ponad 94% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły prawie 78% tych usług ( wzrost udziału o ponad 53%) oraz budynków, usługowych i handlowych, stanowiących ponad 13% tych usług (spadek udziału o ok. 35,8% względem roku ubiegłego) a także w segmencie budynków użytku publicznego 9% przychodów (spadek udziału o prawie 18% versus III kwartał roku  2012). W zakresie zmniejszenia sprzedaży, w omawianym okresie w Spółce dominującej MIRBUD S.A., był to efekt spowolnienia, zgodnie z decyzją  inwestora,  realizacji kontraktu znacznej wartości – budowy Centrum Biurowo Handlowego Sukcesja w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 3% w III kwartale 2012r. do 1,7% w okresie sprawozdawczym roku bieżącego, oraz zwiększył się udział sprzedaży usług wynajmu z 1,3% w 2012r do 2,8% na koniec III kwartału  roku 2013.

Obecnie backlog Grupy Kapitałowej na najbliższe 2 lata wynosi 1,8 mld PLN, z czego 900 mln przypada na rok 2013. W opinii Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę jego wielkość oraz analizując zaawansowanie prac na poszczególnych projektach budowlanych, pozwoli to Grupie Kapitałowej na poprawę narastająco wyników finansowych w stosunku do roku 2012, zmniejszenie skali zadłużenia w kolejnych okresach sprawozdawczych oraz poprawę  przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Powrót