AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Budowa obwodnicy Inowrocławia prowadzona zgodnie z harmonogramem

Ponad 200 pracowników oraz 120 maszyn budowlanych pracuje codziennie na budowie obwodnicy Inowrocławia. Zakończono już wszystkie prace przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórkami budynków i ogrodzeń kolidujących z budowaną.  Obecnie prowadzone są roboty zasadnicze związane z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych. Trwają prace ziemne oraz pierwsze prace na obiektach inżynierskich w ciągu budowanej obwodnicy. Prace jako generalny wykonawca prowadzi konsorcjum firm MIRBUD SA i Erbedim, a także jako podwykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Grupa Kapitałowa MIRBUD).

Przeszło 18-kilometrowy odcinek obwodnicy został podzielony przez wykonawcę na dwie sekcje (tj. od km 4+880 do km 13+492,88 i od km 13+492,88 do km 22+968,21) przy czym na obu sekcjach Roboty prowadzone są równolegle. Budowa Obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, etap I od DK15 do DK25 obejmuje budowę odcinka obwodnicy, budowę węzłów drogowych: Latkowo, Jacewo i Tupadły, przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą, budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do obwodnicy), budowę ciągów pieszych i rowerowych, budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą w tym wiaduktów i mostów, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń solankowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych.

„Prace obecnie prowadzone na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Codziennie na budowie pracuje ponad 200 osób i ponad 120 maszyn budowlanych. Obecnie rozpoczęliśmy m.in. pierwsze prace z budową niektórych wiaduktów m.in., przy węźle Jacewo przeprowadziliśmy tzw. palowanie terenu, aby wzmocnić grunt przed budową samego wiaduktu.”- mówi Michał Niemyt, członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Grupa Kapitałowa MIRBUD).

„W imieniu inowrocławian z zadowoleniem przyjmuje informacje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Dziękuję również za to, że każdy zainteresowany może zapoznać się z szczegółami dotyczącymi budowy na stronie internetowej. Cieszymy się również, z ostatecznej już decyzji rządu o przedłużeniu obwodnicy Inowrocławia z Latkowa do Sławęcinka, są zapewnione pieniądze w budżecie Państwa i jest termin realizacji do 2018 roku –wspaniale.” podsumował Ryszard Brejza, Prezydent Miasta Inowrocławia.

Wszystkie prace prowadzone są przez Wykonawcę pod stałym nadzorem przyrodniczo-środowiskowym, archeologicznym i saperskim. Budowana obwodnica przebiega przez tereny na których można napotkać budowle lub inne pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym. Na placu budowy napotkano już skupiska obiektów archeologicznych związanych z osadnictwem kultury łużyckiej, groby i cmentarzyska szkieletowe z okresu rzymskiego, osadnictwo kultury amfor kulistych i inne.

Obecnie wszystkie prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót planowane jest na początku drugiej połowy 2017 roku.

Tutaj można zobaczyć jak przebiegają prace na obwodnicy Inowrocławia z „lotu ptaka”.

http://mirbud.com.pl/budowa-obwodnicy-inowroclawia/0,-pl,1

Powrót